Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné Konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

Aktuálny jedálny lístok:

Jedálny lístok

 


Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri TKEJ

Otvoriť prihlášku . . .


Výdaj stravy pre žiakov TKEJ

Raňajky : od 7,15 hod. do 9,00 hod.
Desiata : od 9,20 hod. do 9,40 hod.
O b e d : 12,00 hod. do 13,30 hod.
Olovrant : od spolu s desiatou
Večera : od 17,30 hod. do 18,30 hod.

Výdaj stravy pre zamestnancov TKEJ

O b e d : od 11,30 hod. do 13,30 hod.

Odhlásiť, alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred, prípadne do 8,00 hod. ráno u vedúcej ŠJ. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravy svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne stravu uhradenú do prvého dňa nasledujúceho mesiaca strava mu nebude do vyrovnania pohľadávky poskytnutá.

T.č. školskej jedálne: 02/54772524
e-mail: maria.slovakova@tankonba.sk


Informácie pre stravníkov v školskej jedálni

Cena stravného :

I. stupeň /1. - 4.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte 2,87 €
I. stupeň BA 1,76 €
II. stupeň /5. – 8.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte 3,01 €
II. stupeň BA 1,86 €

Platba stravného v školskom roku 2016/2017 je možná cez Internet banking alebo trvalým príkazom z bankového účtu. Doklad o úhrade predložiť vedúcej Školskej jedálne pri TK EJ.

Platba nie je možná poštovou poukážkou.

Číslo účtu : SK 10 8180 0000 0070 0049 7661
Variabilný symbol : mesiac a rok /napr : 0916/
Špecifický symbol: meno a trieda stravníka /žiaka/

Do poznámky prosím uveďte meno stravníka /žiaka/ a triedu ktorú navštevuje. Uľahčíte nám tým identifikáciu vašej platby a predídeme tak mnohým nedorozumeniam.

Platbu stravného je potrebné uhradiť vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca /Napr. platbu za september 2016 je potrebné uhradiť do 25.8.2016./

Ak nebude uhradená strava do daného termínu - stravník /žiak/ bude odhlásený zo stravy.

Prihlásený na stravu bude až po preukázaní úhrady za stravu.

Vyúčtovanie stravy bude v Decembri 2016 a Júni 2017.

Odhlasovanie a prihlasovanie:

Odhlásiť a prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred alebo v deň odhlásenia do 8,00 hod. ráno na tel.č. 54772524 alebo mailom: maria.slovakova@tankonba.sk.

Termín odovzdania Záväznej prihlášky na stravovanie pre školský rok 2016/2017 je 31. 8. 2016.

Kde začať so zmenami v stravovaní?

Správne stravovanie nie je o príjme množstva jednotlivých živín, ale tiež o dennom režime. Doržiavanie denného režimu v rannom veku je základom k vypestovaniu správnych návykov v dospelosti.

Ťažisko správnej výživy a správneho stravovania je v rodinnom prostredí. Nástupom dieťaťa do školy preberá čiastočne túto úlohu školské stravovanie, kde je zabezpečená pestrosť stravy s obsahom živín v odporúčaných výživových dávkach. Stravníkom sú pripravované jedlá podľa zásad zdravej výživy, ktorých úroveň je kontrolovaná odborníkmi na výživu.

Deti majú možnosť naučiť sa konzumovať jedlá, ktoré z domáceho prostredia nepoznajú. Deti okrem stravovacích návykov v školskom stravovaní získavajú aj zásady spoločenského správania pri konzumáciu jedál.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.