Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Školský parlament
pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Školský parlament pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Počet členov školského parlamentu pri TK EJ je 8. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec - koordinátor Mgr. art. Juraj Jurík, určený riaditeľkou školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu. Školský parlament a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku, c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy, d) volí zástupcu žiakov do rady školy, e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené, f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený, g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi, h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí. Aké je poslanie školského parlamentu? a) spolupráca žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti, b) aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia, c) pomoc pri kultúrnych a zberových akciách, d) získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov, e) riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov, f) formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, g) komunikácia s vedením školy, h) zverejňovanie informácií a aktualít o žiackom parlamente.  Čo sa žiaci učia v rámci jednotlivých činností a aktivít školského parlamentu? a) verejne vystupovať a vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, b) niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, c) podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť, d) zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží, e) vzájomne komunikovať, spolupracovať, f) rozvíjať organizačné schopnosti, g) rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť, h) chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci. Členovia Školského parlamentu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v školskom roku 2022/2023 Predseda: Jakub Kubala 5. A <kubalajakub2006@icloud.com> Členovia: Kristína Slováková 8. A Lujza Spáčilová 8. C Nikoleta Flikingerová 7. A Nina Kováčová 7. B Laura Albertová 6. B Katarína Elizabeth Tomková 6. A Karin Bitarová 5. B Koordinátor ŠP: Mgr. art. Juraj Jurík

 

   

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.