Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie

Adresa: CPPPaP Ba I, Brnianska 47, 811 04 Bratislava

Meno riaditeľa: PhDr. Pavol Vančo

Poradenský psychológ, kontaktný pre rodičov žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej: Mgr. Ivona Rankovová

Kontakt: 02/54775560, 02/54433118

E-mail: klienti@nasaporadna.sk, sekretariat@nasaporadna.sk

Návštevná doba:
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 13:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 16:00
Územie pôsobnosti: mestská časť Bratislava – Staré mesto

Predmet činnosti:

  • vykonáva najmä činnosť psychologickú, pedagogickú, špeciálnopedagogickú, vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
  • poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu
  • poskytuje starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania
  • poradenské služby poskytuje zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti
  • vykonáva aj činnosti : preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.

 

   

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.