Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Projekt “Škola škole 2018/2019”

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom “Škola škole 2018/2019” . Na “Spoločnom koncerte žiakov”, ktorý sa uskutočnil dňa 12. júna 2019 v divadelnej sále Domu kultúry Dúbravka v Bratislave participovali aj dve stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a to: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 v Bratislave, ktorá sa podieľala na zabezpečení videozáznamu a fotodokumentácie projektu, a Konzervatórium Tolstého 11 v Bratislave, ktorého študenti hudobno dramatického odboru moderovali program.

Tento večer bol oslavou tanečného školstva, ktoré umožňuje a podporuje rozvíjť talent od najmladších žiakov, až k dokonalosti profesionálnych tanečných umelcov.

Okrem žiakov spomínaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v tanečnom programe účinkovali:
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava,
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava,
Základná umelecká škola Štefana Németha – Šamorínskeho, Parková 4, Šamorín, Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava,
Baletná prípravka Slovenského národného divadla, TUTU Škola Baletu,
Tanečný súbor „Halo, Halo“, Umelecký súbor „Múza“ a Detský folklórny súbor KLNKA pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Bratislava.

Tešíme sa na ďalšie výzvy v podobe zaujímavých projektov organizovaných zriaďovateľom.
Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

Projekt: Škola škole 2018/2019 1 Projekt: Škola škole 2018/2019 2 Projekt: Škola škole 2018/2019 3 Projekt: Škola škole 2018/2019 4 Projekt: Škola škole 2018/2019 5 Projekt: Škola škole 2018/2019 6 Projekt: Škola škole 2018/2019 7


Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave v spolupráci s Ruskou ±tátnou kni·nicou umení /RGBI/ v Moskve a v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave predstavuje v priestoroch ±koly výstavu venovanú ruskému baletu a jeho histórii.

Výstavu prezentujeme pri príle·itosti 200. výročia narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu.

Významné miesto v expozícii majú vzácne fotografie najvýraznej±ích osobností ruského baletu, jeho zlatého obdobia. Nájdeme tu snímky vynikajúcich balerín, ako napr.: A. Pavlovová, T. Karsavinová, G. Ulanovová, M. Plisecká, v legendárnych scénických obrazoch.

Výstava in±piruje a obohacuje na±ich ·iakov, roz±iruje ich vedomosti o slávnych tradíciách ruského baletného umenia. Cenné poznatky z výstavy pomáhajú aj na±im pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese, hlavne v maturitnom predmete dejiny tanca a baletu.

Srdečne Vás pozývame!

Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 1 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 2 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 3 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 4 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 5 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 6 Výstava fotografií - Významné mená ruského baletu 7


MEDZINÁRODNÝ PROJEKT V4

Tanečný workshop moderného tanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej

Termín: od 27. júna do 1. júla 2016

VIDEO


Partnerstvá škôl

Bratislava (SR) Fukuoka (Japonsko)

JaponskoV dňoch 5. – 26. novembra 2013 sa zúčastnili štyria žiaci školy, odborný pedagóg a riaditeľka školy zahraničnej pracovnej cesty v Japonsku. Pracovná cesta bola zameraná na výmenný pobyt študentov a pedagógov zahraničných tanečných škôl. Našim partnerom v Japonsku bola Fukuoka International Ballet Theater (súkromná baletná škola vo Fukuoka).

V čase od 6. do 17. novembra 2013 sme pripravovali realizáciu spoločného medzinárodného baletného predstavenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2013 v mestskom divadle vo Fukuoka pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Predstavenie, v ktorom účinkovali žiaci TKEJ (Leonard Šimek, Valéria Stašková, Michal Lenner a Marian Kuchar) sa stretlo s veľkým úspechom u širokej odbornej i laickej verejnosti. Pri tejto príležitosti sme boli pozvaní čelnými predstaviteľmi prefektúr vo Fukuoka a Nakagawa.
Všetci účastníci výmenného pobytu vzorne reprezentovali školu, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

V čase od 18. do 26. novembra 2013 sme sa s jedným žiakom TKEJ (Marian Kuchar) zúčastnili Youth America Grand Prix v Tokyu. Náš žiak spolu so svojou tanečnou partnerkou z Fukuoka International Ballet Theater získali diplom zo semifinále tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže. Pri tejto príležitosti sme dňa 25. novembra 2013 boli ako delegácia prijatí veľvyslancom Slovenskej republiky pánom Michalom Kottmanom na našom veľvyslanectve v Tokyu.

Výsledky zahraničnej pracovnej cesty priniesli očakávané úspechy, nadviazanie nových kontaktov, upevnili spoluprácu našich baletných škôl, ale priniesli aj nové poznatky o japonskej kultúre, tradíciách a spôsobe života.

Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka školy


MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY ŠKOLY

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aktívne venuje projektovej činnosti v medzinárodnom rozsahu.  V minulom období sme uskutočnili úspešné projekty a podľa ohlasov odbornej aj laickej verejnosti sa nám podarilo realizovať naše zahraničné projektové aktivity na vysokej odbornej úrovni. V súčasnosti pracujeme na projektoch, ktoré sú zamerané na rozvoj medzinárodnej spolupráce s európskymi školami. Sú to projekty typu Comenius, medzinárodné partnerstvá škôl, projekty financované z grantového systému Ministerstva kultúry SR, projekt „Taliansko a Slovensko za spoločný rast“, International Visegrad Found a ostatné medzinárodné aktivity, workshopy a tanečné súťaže.

Od roku 2009 do 2011 pracujeme na projekte Comenius zameranom na toleranciu, pod názvom Tolerancia ako umenie života. Naša škola je hlavným koordinátorom a autorom projektu. Zameriavame sa na vzájomné zbližovanie krajín rozšírenej Európskej únie. Prostredníkom našej vzájomnej komunikácie je umenie, ktoré je zároveň médiom odovzdávania informácií o kultúre národa, jeho mentalite, spôsobe života, tradíciách a hodnotách. Hlavnou myšlienkou projektu je vyjadriť prostredníctvom umeleckých aktivít odmietavý postoj ku všetkým formám rasovej a národnostnej diskriminácie a xenofóbie. Hlavnú myšlienku projektu rozvíjame v spolupráci so 6 školami z Talianska, Grécka, Turecka a Českej Republiky. V rámci tejto spolupráce sa realizuje šesť medzinárodných stretnutí za účasti všetkých participujúcich partnerských škôl. Naši študenti a pedagógovia sa aktívne na mítingoch zúčastňujú a reprezentujú našu školu v zahraničí. Doposiaľ sme uskutočnili stretnutie v Bzenci v Českej republike, v talianskom meste Taranto, gréckom meste Serres, tureckom Sirnaku a čaká nás stretnutie v talianskom Palerme a záverečný spoločný koncert v Bratislave.

V minulých rokoch sme uskutočnili niekoľko úspešných projektov z grantového systému Ministerstva kultúry SR. V roku 2009 bol zrealizovaný „Medzinárodný festival európskych baletných škôl“ v ktorom sa prezentovali zástupcovia baletných škôl zo Švajčiarska, Čiech, Poľska, Rakúska, Talianska, Maďarska, Slovinska, Slovenska, sólisti Balett der Wiener Staatsoper a sólisti baletu Slovenského národného divadla.

V ďalšom projekte zrealizovanom v roku 2010 sme v spolupráci so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave uviedli novodobú premiéru pôvodného hudobného a baletného diela Johanna Nepomuka Hummela „Oživená maľba“.

Toto výnimočné dielo bolo predstavené širokej verejnosti s možnosťou zachovania jeho novej podoby pre ďalšie interpretovanie. Projekt bol prezentovaný na absolventskom predstavení v máji roku 2010.

V roku 2012 plánujeme zrealizovať projekt financovaný z grantového systému Ministerstva kultúry SR, v ktorom chceme pripomenúť baletnú hudbu skladateľa Pietra Lichtenthala. Na príprave projektu spolupracujeme s archívom milánskeho divadla La Scala a baletnou školou La Scala.

Od roku 2010 spolupracujeme s talianskym mestom Rím na projekte s názvom „Taliansko a Slovensko za spoločný rast“. V roku 2010 sme uskutočnili prvé projektové stretnutie talianskych a slovenských študentov v Ríme. Súčasťou stretnutia bol medzinárodný tanečný a fotografický workshop. Z našej školy sa stretnutia zúčastnilo 20 študentov z V., VI., VII. a VIII. ročníka a päť pedagógov školy. V týchto aktivitách a vo vzájomnej elektronickej komunikácii pokračujeme naďalej. V apríli roku 2011 uskutočníme stretnutie v Bratislave, kde taktiež prebehne tanečný workshop na TKEJ a fotografický workshop v uliciach Bratislavy.

Mgr. art. Barbara Remiašová, projektový koordinátor školy

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.