Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Aktuálny jedálny lístok:

Jedálny lístok

 


Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri TKEJ

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom (zákonným zástupcom). Prihlášku si stiahnete po kliknutí na ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE v Školskej jedálni pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.
Vypísanú a podpísanú záväznú prihlášku stravník odovzdá u vedúcej školskej jedálne.
Záväzná prihláška na stravovanie sa vypisuje nanovo každý školský rok.


Výdaj stravy pre žiakov TKEJ

Raňajky: 7.00 – 8.20 h.
Desiata: 9.20 – 9.40 h.
Obed: 11.30 – 13.30 h.
Olovrant: spolu s desiatou
Večera: 17.00 – 18.00 h.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci deň online na https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/prihlaseni č. jedálne: 90448

Vo výnimočných prípadoch (napr. choroba) je možné vykonať odhlásenie aj v deň keď sa strava poskytuje do 8.00 hod ráno na tel. č. 02 592 039 30.

Zákonný zástupca, odhlasuje žiaka zo stravy pri chorobe a inej neprítomnosti žiaka v škole. V prvý deň choroby alebo inej neprítomnosti žiaka, je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára.
Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť cez systém strava.cz. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Výdaj stravy a evidencia odberu stravy je na základe čipu.

Cena stravného na deň

1.stupeň /1. - 4.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V 6,55 € / deň
1.stupeň /1. - 4.ročník/ BA - D, O, Ol 4,40 € / deň
2.stupeň /5. – 8.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V 7,00 € / deň
2.stupeň /5. – 8.ročník/ BA - D, O, Ol 4,70 € /deň

Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej je zaradené do 4. pásma finančných nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza
- bankovým prevodom
Číslo účtu: SK10 8180 0000 0070 0049 7661

Do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a ročník z dôvodu identifikácie platby.

Platby za stravu sú v stravovacom systéme zaúčtované a evidované na kontách stravníkov v priebehu 5 pracovných dní.
Stravné musí byť uhradené vždy vopred a to pred začatím poskytovania stravy (najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci vopred). Následne je vykonávaná kontrola platieb. V prípade, že stravník nebude mať preukázateľne uhradenú stravu do prvého dňa mesiaca za ktorý sa strava poskytuje, stravu si nebude môcť objednať. Stravovací systém neumožňuje prihlásenie stravy a ísť v osobnom konte do mínusu.
Výšku stravného si vypočíta zákonný zástupca sám, podľa počtu pracovných dní v mesiaci.

Dotácia na stravu

Od 01.09.2023 prišlo k rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 od. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a to o deti, ktoré: - navštevujú prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.

Dotácia na stravu od štátu pre stravníka prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole je schválená v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom boli splnené podmienky (dieťa sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu). Cena stravného na deň nepokryje poskytnutá dotácia. Zvyšnú sumu dopláca stravník.

Žiadosť o dotáciu si stiahnete po kliknutí na ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU – NÁVRATKA.

Vypísanú a podpísanú návratku na dotáciu na stravu odovzdá stravník u vedúcej školskej jedálne.

Žiadosť o dotáciu na stravovanie sa vypisuje nanovo každý školský rok.

Kontakt

Vedúca školskej jedálne: Ing. Viktória Balčiráková
e-mail: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
Tel. č.: 02 59 20 39 25
Kuchyňa: 02 59 20 39 30

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.